នរាយណបណ្ឌិត្យ
Gatilok
រៀបរៀង ប្រែចេញពីភាសាសំស្ក្រឹតដោយ
ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ វិរិយបណ្ឌិតោ


ការផ្សាយរបស់មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស
ចម្លងតាមការផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
**********************************************
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី10.មិថុនា 2017.ម៉ោង 7:53

ការគប់មិត្ដ ភាគទី១
ការបំបែកមិត្ដ ភាគទី២
សង្គ្រាម ភាគទី៣
សន្ដិភាព ភាគទី៤
--------------------------------------