បានទទួលសេចក្ដីអនុញ្ញាតិឲ្យចុះផ្សាយបន្ដ ពីម្ចាស់អ្នកនិពន្ធប៉ិច សង្វាវ៉ាន
ថ្ងៃសុក្រ ទី19.មេសា 2013.ម៉ោង 23:14