បានទទួលសេចក្ដីអនុញ្ញាតិឲ្យចុះផ្សាយបន្ដ ពីអ្នកនិពន្ធប៉ិច សង្វាវ៉ាន
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី21.កញ្ញា 2013.ម៉ោង 21:36