បានទទួលសេចក្ដីអនុញ្ញាតិឲ្យចុះផ្សាយបន្ដ ពីអ្នកនិពន្ធប៉ិច សង្វាវ៉ាន
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី16.កុម្ភៈ 2013.ម៉ោង 0:25