បណ្ដាំក្រមង៉ុយការផ្សាយរបស់មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស
ព.ស. ២៥៥៦​ គ.ស. ២០១១

Instud
ចំលងតាមការផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

--------------------------------------