កម្មវិធីបុណ្យ នៅមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស


Kirchgasse 12
5746 Walterswil SO
Tele : (41)44 3635900

កម្មវិធីបុណ្យឆ្នាំ ២០២២

19.02.2022 មាឃបូជា Meakha Bochea ( offiziell 16.02.2022)
16.04.2022 ចូលឆ្នាំខ្មែរ Khmer Neujahr (offiziell 14.(14.04. -16. 04.2022)
14.05.2022 វិសាខបូជា Visakha Bochea ( offiziell 15.05.2022)
18.06.2022 បុណ្យផ្កាសាមគ្គី Bon Phka Samakki
16.07.2022 ចូលព្រះវស្សា Chaul Preshvosa (offizielle 14.07.2022)
20.08.2022 ទេសនាមហាជាតិ Tesnamohacheath
24.09.2022 ភ្ជុំបិណ្ឌ Ahnenfeier (offiziell 11.09. – 25.09.2022)
08.10.2022 ចេញព្រះវស្សា Chenh Preahvosa (offiziell 10.10.2022)
15.10.2022 បុណ្យកឋិន Bon Kathin ( offiziell 11.10. – 08.11.2022)

កម្មវិធីបុណ្យឆ្នាំ ២០២០

08.02.2020 មាឃបូជា Meakha Bochea ( offiziell 08.02.2020)
11.04.2020 ចូលឆ្នាំខ្មែរ Khmer Neujahr (offiziell 14.(14.04. -16. 04.2020)
09.05.2020 វិសាខបូជា Visakha Bochea ( offiziell 06.05.2020)
13.06.2020 បុណ្យផ្កាសាមគ្គី Bon Phka Samakki
20.06.2020 បុណ្យឆ្លង (សម្ពោធ) ចេតិយ
04.07.2020 ចូលព្រះវស្សា Chaul Preshvosa (offizielle 06.07.2020)
22.08.2020 ទេសនាមហាជាតិ Tesnamohacheath
12.09.2020 ភ្ជុំបិណ្ឌ Ahnenfeier (offiziell 03.09. – 17.09.2020)
03.10.2020 ចេញព្រះវស្សា Chenh Preahvosa (offiziell 02.10.2020)
17.10.2020 បុណ្យកឋិន Bon Kathin ( offiziell 03.10. – 31.10.2020)

កម្មវិធីបុណ្យឆ្នាំ ២០១៨

03.02.2018 មាឃបូជា Meakha Bochea ( offiziell 31.01.2018)
14.04.2018 ចូលឆ្នាំខ្មែរ Khmer Neujahr (offiziell 14.(9:12) – 16.04.2018)
28.04.2018 វិសាខបូជា Visakha Bochea ( offiziell 29.04.2018)
16.06.2018 បុណ្យផ្កាសាមគ្គី Bon Phka Samakki
28.07.2018 ចូលព្រះវស្សា Chaul Preshvosa (offizielle 28.07.2018)
25.08.2018 ទេសនាមហាជាតិ Tesnamohacheath
29.09.2018 ភ្ជុំបិណ្ឌ Ahnenfeier (offiziell 25.09. – 09.10.2018)
20.10.2018 ចេញព្រះវស្សា Chenh Preahvosa (offiziell 24.10.2018)
03.11.2018 បុណ្យកឋិន Bon Kathin ( offiziell 25.10. – 22.11.2018)

កម្មវិធីបុណ្យឆ្នាំ ២០១៧

11.02.2017 មាឃបូជា/ Meakha Bochea
08.04.2017 ចូលឆ្នាំខ្មែរ Chau Chhnam (offiziell 14-16.04.2017)
13.05.2017 វិសាខបូជា (រំលឹកថ្ងៃ ទ្រង់ប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង បរិនិព្វាន) (offiziell 10.05.2017)
17.06.2017 បុណ្យផ្កាសាមគ្គី
08.07.2017 ចូលព្រះវស្សា Chaul Preshvosa (offizielle 09.07.2017)
19.08.2017 ទេសនាមហាជាតិ Tesnamohacheath
16.09.2017 ភ្ជុំបិណ្ឌ ធ្វើនៅ Obfelden (offiziell 06.09.– 20.09.2017)
07.10.2017 ចេញវស្សា Chenh Preahvosa (offiziell 05.10.2017)
28.10.2017 បុណ្យកថិន Bon Kathin (offiziell 06.10. – 03.11.2017)

កម្មវិធីបុណ្យឆ្នាំ ២០១៦

20.02.2016 មាឃបូជា/ Meakha Bochea (offiziell 22.02.2016)
16.04.2016 ចូលឆ្នាំខ្មែរ (Offiziell 14.04. - 16.04.2016) ធ្វើនៅ Obfelden
21.05.2016 វិសាខបូជា (រំលឹកថ្ងៃ ទ្រង់ប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង បរិនិព្វាន) (offiziell 20.05.2016)
18.06.2016 បុណ្យផ្កាសាមគ្គី
23.07.2016 ចូលព្រះវស្សា (Offiziell 20.07.2016)
20.08.2016 ទេសនាមហាជាតិ
01.10.2016 ភ្ជុំបិណ្ឌ ធ្វើនៅ Obfelden (Offiziell 17.09. – 01.10.2016)
15.10.2016 ចេញវស្សា (offiziell 16.10.2016)
12.11.2016 បុណ្យកថិន (offiziell 17.10. – 14.11.2016)

កម្មវិធីបុណ្យឆ្នាំ ២០១៥

07.02.2015 បុណ្យមាឃបូជា (Offiziell 03.02.2015)
14.04.2015 ចូលឆ្នាំខ្មែរ (Offiziell von 14.04. bis 16.04.2015) in Obfelden
02.05.2015 វិសាខបូជា ( ទ្រង់​ - ប្រសូត, ត្រាស់ដឹង, បរិនិព្វាន) (of. 02.05.2015)
27.06.2015 បុណ្យផ្កាសាមគ្គី
01.08.2015 ចូលវស្សា (Offiziell am 31.07.2015)
23.08.2015 ទេសនាមហាជាតិ (grosser buddhistischer Lehrvortrag)
03.10.2015 ភ្ជុំបិណ្ឌ (Off. 28.09 – 12.10.2015) in Obfelden
24.10.2015 ចេញវស្សា (off. 27.10.2015)
14.11.2015 បុណ្យកឋិន (28.10. – 25.11.2015)

កម្មវិធីបុណ្យឆ្នាំ ២០១៤

11.01.2014 ចំរើនព្រះជន្ម ៧០ព្រះវស្សា ព្រះចៅអធិការ ថាំង វិសិទ្ធ បុណ្ណសីលោ
15.02.2014 មាឃបូជា (Offiziell. 14.02.2014)
12.04.2014 ចូលឆ្នាំខ្មែរ (Offiziell von 14.04 bis 16.04.2014) ធ្វើនៅ Obfelden
17.05.2014 វិសាខបូជា (រំលឹកថ្ងៃ ទ្រង់ប្រសូត្រ ត្រាស់ដឹង បរិនិព្វាន) (Offiziell. 13.05.2014)
21.06.2014 បុណ្យផ្កាសាមគ្គី
12.07.2014 ចូលព្រះវស្សា (Offiziell am 12.07.2014)
23.08.2014 ទេសនាមហាជាតិ
13.09.2014 ភ្ជុំបិណ្ឌ ធ្វើនៅ Obfelden (Offizell. 09.09 – 23.09.2014)
11.10.2014 ចេញវស្សា (Offiziell. 08.10.2014)
25.10.2014 បុណ្យកថិន (9.10. – 6.11.2014)
------------------------------------