ប្រវត្ដិសាស្ដ្រខ្មែរ
រក្សាសិទ្ធិ គ្រប់យ៉ាង

ការផ្សាយរបស់មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស
**********************************************

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី xxxxx.
នឹងចេញផ្សាយអាទិត្យខាងមុខ