ឯកសារ មហាបុរសខ្មែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវ អេង សុត
សមាជិកនៃគណកម្មការប្រវត្ដិសាស្ដ្រ និង វប្បធម៌
រក្សាសិទ្ធិ គ្រប់យ៉ាង
**********************************************


ការផ្សាយរបស់មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស
ព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរ
ព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរ តាមសាស្ដ្រាស្លឹករិត

ចាប់ចុះផ្សាយនៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី16.ធ្នូ 2017.ម៉ោង 8:59