ថ្ងៃសៅរ៍ ទី2.ធ្នូ 2017.ម៉ោង 7:25
ផែនដីព្រះបរមិន្ទរាជា លេខ8
នឹងចេញផ្សាយអាទិត្យមុខ