បាតិមោក្ខសំវរសីល
Chato
Choun

គណកម្មការធម្មវិន័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ
ជួន ណាត ជោតញ្ញាណោ
ព.ស ២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

ការផ្សាយរបស់មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស
គស ២០១១ ពស ២៥៥៥

Institud
ចម្លងតាមការផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

-----------------------------------------------------------