ការផ្សាយរបស់មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស
គស ២០១២ ពស ២៥៥៦
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី7.តុលា 2012.ម៉ោង 11:33

Instud
ចម្លងតាមការផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

-----------------------------------------------------------