ថ្ងៃសៅរ៍ ទី2.ធ្នូ 2017.ម៉ោង 7:25
ផែនដីព្រះសុគន្ធបទ ចេញផ្សាយលេខ ៧
(គ.ស ១៥០៤)